Teine fotoessee töö

Kuid sellega minu fotosessioon ja ideed uurimusest ju ei lõppenud 🙂

But I had other ideas also and so I decided to try to fulfill these, too. I wanted to try use photos as research data – instead of calssical pen&pencil technique I wanted to use photos.

Here is my second story: a slice of day, slice = 30 min

As the show starts automatically – the first photo is this:

This slideshow requires JavaScript.

Rubriigid: Kodutööd 2: photo essays | Lisa kommentaar

Fotoesseed

Minu õppimise tee on talvel ja kevadel edasi läinud. Üks teeharu on kvalitatiivsete uurimismeetodite seminari raames pakkunud huvitava peatuspaiga – fotograafia ja video kasutamine sotsioloogilise/antropoloogilise/psühholoogilise uurimuse teostamisel.

Kodutööna palus meie õppejõud Carlo A. Cubero teha üks fotosessioon, mis räägiks mingit lugu ehk teha lühike fotoessee enda poolt vabalt valitud teemal. Kui alguses ei tulnud mul ühtegi head ideed, siis ühel hetkel oli ideid mitmeid, milledest kaks leidsid ka teostamist.

Esimene, siin slaidiesitlusena üles laetu sai esitatud ka kodutööna. Lähemad kommentaarid töö kohta hetkel puuduvad, sest juhendi kohaselt tuleb töö esmalt esitada ainult fotodena, endapoolsete lisakommentaarideta. Seda selleks, et vaatajal saaks tekkida isiklik kogemus sellest, mis võiks olla jutustatav lugu.

Photoessay – a story without my comments

As the show starts automatically, then it would be useful to know, that the first one is this:

This slideshow requires JavaScript.

Kõrval | Posted on by | Lisa kommentaar

Tagasiside e-porfoolio kursusele

Nüüdseks on kursus minu jaoks lõppenud ja aeg anda tagasisidet, millest võiks olla kasu nii minule kui ka koolitajatele.

Kursuse alguses kogesin segadust, mis oli tingitud sellest, et tuli paralleelselt kasutada mitut erinevat keskkonda. Kursuse jooksul segadus vähenes, kuid püsis. Segaduse vähenemisel aitas osaliselt kaasa see, et eCampuse kasutamiseks oli koostatud lihtsasti arusaadav juhend. Kaasa oleks aidanud veel see kui oleks olnud rohkem aega kodutööde teostamiseks ehk siis aega uurida keskkondi, proovida tööde tegemist ka katse-eksituse meetodil teostamisel.

Alustades arvasin, et “ilmselt ei ole mul kursuse jooksul piisavalt aega selleks, et kõigi võimalustega rahumeeli tutvuda ja asju katsetada”. Nii ka kahjuks läks. Ühelt poolt oli põhjuseks see, et kodutöö täitmiseks tuli tutvuda erinevate tehniliste võimalustega ja see ei ole minu kui e-õpet avastava inimese jaoks vähe aega nõudev tegevus, sest tahan teada saada nt kasvõi seda, millise on erinevad võimalused (nt erinevad mõistekaardi tehnilised vahendid). Teiseks kogemus, et e-õppes võttis mõnegi asja tegemine ilmselt rohkem aega kui oleks olnud auditoorsete tundide puhul, sest enne tuli tutvuda eelpool mainitud tehnilise poolega. Kolmandaks sain kogemuse, et töö kõrvalt täiendkoolituse planeerimisel tuleks kodutööde sooritamiseks jätta rohkem aega – väsinud peaga on tehniliste külgedega tutvumine ja nende selgeks õppimine veelgi rohkem aega nõudev.

Kursust alustades kirjutasin, et “Teiselt poolt on mõningane elevus ja ootus, et saada teada, mida endast täpsemalt kujutab e-portfoolio ning saada ka selle kasutamise esimene kogemus. Ühtlasi leida enda jaoks ka see, kuidas antud vahendit oma ainete andmisel või üliõpilaste uurimistööde juhendamisel tõhusalt kasutada.” Mõlemad eesmärgid said täidetud. Lisaks kirjutasin, et soovin “saada osalejana ideid tõhusamate ja huvitavamate loengute lugemiseks”. Olen nüüd paaril korral lasknud kodutööna teha mõistekaarti ning seda veebipõhiseid tehnilisi vahendeid kasutades – kuigi alguses olid üliõpilased skeptilised, siis oma töö näitamine tekitas elevust just nendes üliõpilastes, kes õpivad IT erialal. Olen andnud prooviks ka ühe töö, kus üliõpilased esitavad oma grupitööna tehtavaid töid ajaveebis. Esimese grupi leiad siit ja teise siit ning kolmas, kevadiselt roheline on leitav siit. Olen aru saanud, et alustamine on nende jaoks keerukas nagu oli minul endalgi, kuid juba tehtut vaadates olen veendunud, et nad saavad oma töödega väga hästi hakkama.

Kursuse jooksul esitatud ülesanded ei olnud keerulised, kuid olid ajamahukad. Kursuse alguses oli minu jaoks probleemne tagasiside saamine, sest ei ole varasemalt kokku puutunud sellega, et minu konkreetsele küsimusele vastatates on koolitaja silmas pidanud kõiki kursusel osalejaid ja see põhjustas arusaamatusi vastuste mõistmisel. Minu varasem koolitus on just rõhutanud seda, et e-õppes avalikult vastates tuleb silmas pidada just konkreetset küsimust ja vastata sellele, kuid arvestada, et vastust loevad ka teised. Seega vajadusel lisada lauseid, mis on mõeldud teistele kasutajatele. Materjalide kvaliteet oli hea, kuid tundsin puudust sellest, et oleks olnud kiire ja lihtne viis just ajaveebis esitatud materjalide printimiseks. Nüüd mõistan väga hästi nõuet, mis ütleb, et peab võimaldama kiiret/lihtsasti leitavat väljatrüki funktsiooni. Kursuse maht on ka aktsepteeritav (kui mõelda EAP ja tehtavate tööde hulga/mahu alusel), kuid selleks, et tööd saaksid tööl käivatel inimestel hästi tehtud, võiks olla sooritamiseks aega 2 nädalat praeguse 1 nädala asemel.

Lisaks kinnistus minu veendumus, et enne kui õppejõud hakkab koostama e-õppel rajanevat kursust, peaks ta ise osalema kursusel, millest vähemalt 75% toimub e-õppena. Nii sain teada, et ilmselt ei ole ma oma e-toega kursust planeerides varem suutnud hoomata kõike seda, mis üliõpilast ees ootab. Seega minupoolne soovitus endale ja kõigile teistele – enne kui teed e-kursuse, osale ise ühel ja mõtle õppides sellele, mida võivad kogeda sinu enda tudengid.

Rubriigid: Kodutööd 1: e-portfoolio kursus | 2 kommentaari

Mõtisklus selle üle, kuidas e-portfooliot võiks kõrghariduses kasutada

E-portfoolio rakendamise võimalused kõrghariduses.

Portfooliot on kasutatud loovisikute tööde tutvustamiseks aastakümneid. Käesolevaks ajaks on hakatud portfoolioid kasutama hariduse, oskuste tõendamise ja tööde näidiste planeerimiseks, organiseerimiseks ja dokumenteerimiseks ka teistel aladel. Lisaks on infotehnoloogia arenedes avanenud võimalus tööde esitamiseks mitte ainult paberkandjal, vaid ka veebipõhiselt ehk e-portfoolios, mida on kolme tüüpi: arengut peegeldav, reflekteeriv ja tutvustav.

Barretti1 kohaselt on portfoolio kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, mis võimaldavad õpitust arusaamise tõendamist ja peegeldavad õppija arengut mingi konkreetse ajavahemiku jooksul. Seega on minu hinnangul tegemist vahendiga, mida oleks otstarbekas kasutada üliõpilase pädevuste hindamiseks kõrgkooli õpingute ajal. Üheks võimaluseks on selle kasutamine varasema õpi- ja töökogemuse arvestamisel (VÕTA) ja teiseks, koondatud  refleksioonide esitamisel õpingute ajal. Mõlemal juhul pean väga oluliseks just kirjaliku refleksiooni esitamist, sest erinevate uurijate kohaselt2,3 võimaldab see tõhusamat üliõpilase teadmiste arenemist ning võib tõsta tema praktiliste oskuste taset. Nii näiteks oleks VÕTA puhul taotluse esitajal võimalik teadvustada ja edasi arendada enda erialast tegutsemist ning selle aluseks olevaid  hoiakuid, väärtusi ja teadmisi. Kirjalikku reflekteerimist saab mõjutada ja toetada sobiva keskkonna loomisega, milleks e-portfoolio sobiks väga hästi. Selle eelis tööde paberkandjal või erinevatel andmekandjatel esitamise ees on võimalus  mitte ainult õppejõule või (praktika)juhendajale, vaid ka teistele (nt. kursusekaaslastele), esitada ühtne ja struktureeritud kogum.  Nii on näiteks 1) üliõpilase oskuste hindamisel kasulik vaadata tegevusi ja reflektsioone laiemalt kui ühe kursuse raames omandatu, 2) ainekursuse raames on võimalik saada teistelt üliõpilastelt tagasisidet, mis aitab portfooliot paremaks muuta, 3) saada teistelt  tagasisidet ka selle kohta, mis on tehtud hästi, 4) e-portfoolio täiendamine on sujuv protsess ning 5) erinevatel juhtudel ei tule koostada algusest peale täiesti uut portfooliot, vaid on võimalus valida konkreetsed osad ning esitada ainult need.

Lisaks tuleks minu arvates senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörata portfooliopõhise hindamise rakendamisele ka kõrgkoolide lõpetamisel. Näiteks võiks rakenduskõrgharidus üliõpilane koondada kokku kõik oma eriala raames tehtud tööd, milledele on lisatud ka enesekohane refleksioon. Õppetegevuse läbimise järgselt võiks lisada kokkuvõtva refleksiooni kogu õpitud aja osas.  Siinkohal oleks e-portfoolio võimaluse kasutamise eeliseks just 1) sujuvam/lihtsam täiendamine ja parandamine, 2) tõendusmaterjalid on koondatud ühte ja lihtsasti hallatavasse kohta, 3) portfoolio sisu edastamine huvitatud/olulistele osapooltele on lihtne ja 4) kui kasutada veebiülest e-portfoolio haldamise keskkonda, siis on väike tõenäosus, et mõni dokument lihtsalt kaob ära.

E-portfoolio rakendamisel tuleks kindlasti hinnata ka võimalikke piiranguid (nt. ressursside olemasolu, tehnilised oskused). Nende ületamine ei ole tänapäeval võimatu juhul kui teatakse, milliseid minimaalseid vajadusi peaks e-portfoolio rahuldama ning mis on selle kasutamise eesmärk. Omaette tuleks kindlasti tähelepanu pöörata andmekaitse ja privaatsuse küsimustele.

Seega olen seisukohal, et e-portfooliot on võimalik kõrghariduses rakendada ning selle otstarbekus ja vajalikkus tõuseb minu arvates esile just rakenduskõrghariduses.

 

  1. Barrett, H., 2010,  http://electronicportfolios.com/
  2. Watson, J.S. & Wilcox,  S., 2000,  Reading for Understanding: methods of Reflecting on Practice. By: Reflective Practice. (1)1, 57-67.
  3. Skorobogatov, 2007, Refleksioon kui professionaalse arengu alus. OPAH – Oma professionaalse arengu haldamine, http://portfooliokursus.files.wordpress.com/2010/10/opah_trykis_loplik.pdf
  4. Heath 2005, http://portfooliokursus.files.wordpress.com/2010/10/opah_trykis_loplik.pdf

 

 

Rubriigid: Kodutööd 1: e-portfoolio kursus | 1 kommentaar

Kursusekaaslase töö hindamine

Tutvusin Katrini töödega: pädevuste tõendamine eCampuses ja tema poolt endiselt edasi arendatav e-portfoolio Mahara keskkonnas. Mõlemat puudutavad kommentaarid on siin.

Kokkuvõtvalt tõdesin, et mitmel juhul olime ülesandeid ja esile kerkinud probleeme lahendanud sarnaselt ning sain Katrini töödega tutvudes ka häid mõtteid enda portfoolio edasiseks arendamiseks.

Rubriigid: Kodutööd 1: e-portfoolio kursus | Lisa kommentaar

Portfoolio hindajale

Kui keegi teie, kaaskursuslaste, seast on otsustanud kommenteerida minu portfooliot, siis ootan tagasisidet nii eCampuse kui ka Mahara osas. Kui lähtuda meile püstitatud ülesandest, siis oleks kohasem hinnata eCampuse portfooliot, sest see sisaldab pädevuste esitamist ja tõendamist. Kahjuks Maharas ei ole sellist automaatset lahendust nagu on eCampuses ning ma ei ole veel jõudnud välja mõelda head viisi pädevuste tõendamiseks Maharas. Viimases on küll olemas väga head võimalused plaanide seadmiseks ning nende raames endale ülesannete seadmiseks. Kuid igal juhul ootan kommentaare-ettepanekuid Mahara osas, et sellest kujuneks portfoolio, mida saaksin edaspidises tegevuses kasutama hakata.

Tänud juba ette!

Rubriigid: Kodutööd 1: e-portfoolio kursus | 2 kommentaari

E-portfoolio koostamine

Olen alustanud enda e-portfoolio koostamisega (mille tööversiooni leiad huvi korral siit) ja seda Mahara keskkonnas. Nii nagu sageli, selgus ka nüüd, et kõik ei ole üldse mitte nii kerge nagu alguses paistab 🙂 On üsna loomulik, et uue keskkonna ja selle võimalustega tutvumine võtab aega. Samuti on ajamahukas vajaliku informatsiooni sisestamine ning enne tuleb ju ka läbi mõelda, milline võiks olla portfoolio struktuur ning mida on seal vaja/otstarbekas esitada.

Portfoolio ja profiili koostamisel tekkis küsimus, millele ma ei ole veel selget vastust leidnud: mis keeles enda portfooliot teha?

 

 

Rubriigid: Kodutööd 1: e-portfoolio kursus | Lisa kommentaar